Německo - český slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů
 
 
Dosud nevydaný slovník čekající na svého nakladatele lze charakterizovat následujícími body
Slovník obsahuje všechny oblasti výtvarného umění má 53 332 hesel v hlavní části a 5 011 hesel poloterminologické povahy (včetně kontextů) v příloze. Obsahuje úhrnem (hlavní heslová část, příloha s hesly poloterminologické povahy v kontextech, legenda a ostatní) 2670 normostran, tj. 183,47 AA.
Slovník patří k nejrozsáhlejším dvoj - či vícejazyčným slovníkům daného oboru. Německá část jeho rozsáhlého korpusu může sloužit jako bohatý materiál pro překlad do dalšího jazyka a přispět tak ke sjednocení terminologie (či přesnému definování terminologických rozdílů) výtvarného umění mezi dalšími jazyky.
Nejvíce hesel je věnováno architektuře (cca 9 000), která je pojímána především z hlediska umělecko-historického a ochrany památek, ne primárně stavebně-technického. Z různých dalších oborů: ikonografie - cca 4 000 hesel, textil včetně historické módy - cca 3 000, zeměpisné názvy včetně exonym 1185 atd.
Hesla obsahují pokud možno nejen všechny překlady do češtiny a obory, v nichž se heslo používá, ale mnohdy i definici a řadu doplňujících informací (etymologii, regionální oblast výskytu, u některých cizích slov fonetickáou transkripci apod.). Jedná se tedy o slovník překladový a částečně i výkladový.
Jsem jedinou  autorkou slovníku, pracující ovšem za pomoci cenných připomínek a rad celé řady obětavých německých či českých konzultantů z jednotlivých oborů výtv. umění. Při práci na části Ikonografie, Heraldika, na kontextové příloze a na části Zeměpisné názvy jsem se mohla těšit významné pomoci paní Niny Vojtěšky Heřmanové, mé maminky, a pana ing. Karla Heřmana, tatínka.
 
Absolvovala jsem různé zahraniční stáže a studijní pobyty, na kterých jsem m.j. konzultovala problémy vznikající při práci na jednotlivých heslech s předními specialisty různých oborů výtvarného umění v Německu, Rakousku a Švýcarsku, pracovala v muzeích, knihovnách a podobně. Za všechny bych chtěla jmenovat alespoň půlroční velmi cenný studijní pobyt u prof. Günthera Bindinga na katedře historie architektury v Kolíně nad Rýnem.
Slovník je možno předat ve formátu html, pdf či jiném podle přání nakladatelství. Pro snadnější vydání celého korpusu by bylo možné rozdělit slovník na jednotlivé obory či skupiny oborů, ztratil by se ovšem půvab unikátnosti šíře předkládaného korpusu.
Pro větší názornost by bylo dobré doplnit některá hesla pérovými kresbami s popisky v obou jazycích, popř. zařadit několik přehledných tabulek (druhy oblouků v architektuře apod.). Předlohy, soupis a popisy kreseb mohu po dohodě s nakladatelstvím dodat.
Německo-česká verze je připravena autorsky připravena k vydání. Česko-německá verze slovníku je téměř před dokončením. Poslední úpravy nutno řešit až ve spolupráci s nakladatelstvím.
 
Slovník je určen výtvarným umělcům, architektům, studentům a profesorům různých výtvarných oborů i dějin umění, památkářům, restaurátorům, muzejníkům, průvodcům, sběratelům, překladatelům a též zainteresovaným laikům. Odborníci z těchto kruhů potvrdili vysokou potřebnost vzniku slovníku (posudky na slovník).
Výčet oborů, počty hesel v oborech, počet znaků, normostran a AA
Krátké příklady hesel z jednotlivých oborů (část Legendy)
Legenda (popis slovníku a návod k užívání)
Ukázka písmene "D" (celý korpus)
Ukázka oboru "Textilní umění a historická móda"
Ukázka Přílohy - hesla poloterminologické povahy v kontextech (cca 5 000 hesel, 697 NS)
Seznam zkratek
Bibliografie (souhrn)
Bibliografie (jednotlivé obory)
Posudky na N-Č a Č-N slovník výtvarného umění a zeměpisných názvů
Původem posudků jsou čelná vědecká pracoviště ČR a Německa, potvrzující kvality a potřebnost slovníku. Níže uvedený seznam umožňuje zobrazit příslušný posudek ve formátu PDF.
Kunsthistorisches Institut der Universität Köln, Abteilung Architekturgeschichte, D-50923 Köln-Lindenthal, Kerpener Str. 30, Tel. 02214704440, Prof. Dr.-Ing.Dr.phil. Günther Binding
Pověřenec vlády Spolkové republiky Německo pro kulturu a média (Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Graurheindorfer Str. 198, 53 117 Bonn, poststelle@bkm.bmi.bund.de, Dr. Matthias Buth)
Universität Heidelberg, Kunsthistorisches Institut, Seminarstr. 4, 69117 Heidelberg, Prof. Dr. Johann Michael Fritz
Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Dr. Wolf B. Oerter
Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Doc. Dr. Jiří Kropáček - česky
Ústav dějin umění, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Doc. Dr. Jiří Kropáček - německy
Katedra germanistiky, Filosofická fakulta Karlovy Univerzity, nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1, Dr. Uwe Koreik
Katedra germanistiky, Filosofická fakulta Karlovy Univerzity, nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1, Prof. Dr. Alena Šimečková