Německo - český slovník frazeologismů a ustálených spojení
Deutsch-tschechisches Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen
 
Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge Goldhahn a kolektiv (C. H. Beck, Praha, 1. vydání 2010, 2652 s., 2 svazky)
Tento slovník, jehož mezinárodní autorský tým jsem vedla, vyšel na začátku roku 2010 po zhruba po 17 letech lexikografické práce
V raných devadesátých letech jsem vytvořila základ jazykového korpusu slovníku o několika tisících heslech. Záhy se ke mně připojil můj tatínek, ing. Karel Heřman, korpus narostl na více než 24 000 hesel, ještě bez použití internetu. Po několika letech se k nám přidal Němec Helge Goldhahn. Až v r. 2005 vznikla smlouva na vydání slovníku s pražskou organizační složkou prestižního německého nakladatelství C.H.Beck. Po smrti tatínka jsem v r. 2006 přizvala dalších cca 15 spoluautorů ze všech německy mluvících zemí.
Hesla jsme opravovali, stále precizovali a rozšiřovali v různých aspektech, uváděli další významy, další české ekvivalenty či další příklady použití apod. Některá hesla jsme pro jejich omezenou frekvenci použití odstraňovali. V této fázi nám byl internet pro ověřování správnosti určení stylu, významu či významů frazeologizmu i jako základ pro vytváření novývh příkladových vět již neocenitelným pomocníkem. Každé heslo prošlo průměrně devítinásobnou revizí/rozšířením. Nacházeli jsme někdy rovněž kontexty s novými frazeologizmy a vypracovávali další samostatná hesla. Velmi cenné služby nám poskytovala řada konzultantů, německých rodilých mluvčích. Poslední sloupcové korektury slovníku byly odevzdány nakladatelství na podzim r. 2009.
Rozhovor s M. Blažejovou pro iPrávník k vydávanému N - Č slovníku frazeologizmů
 
Dále předkládám úvod a “idiomatickou“ předmluvu z knižního vydání slovníku:

Frazeologismy a ustálená slovní spojení nelze většinou překládat doslovně a najít správný ekvivalent není mnohdy jednoduché. Dosavadní německo-české překladové slovníky vždy na frazeologismy pamatovaly, avšak v omezené míře, nebylo možno věnovat jim větší prostor. Vyhledávání bylo komplikované, s výslednou informací většinou jen částečnou; nezřídka bylo neúspěšné. Důkladné dílo, které by se frazeologismům věnovalo soustředěně, doposud mezi německo-českými slovníky scházelo. V tomto smyslu představujeme slovník, který vyplňuje citelnou mezeru v lexikografické literatuře. Odborné i laické veřejnosti předkládáme dvojjazyčný německo-český slovník frazeologismů a ustálených slovních spojení. Slovník popisuje a překládá bohatý jazykový materiál s důrazem na možnosti praktického využití.

Slovník obsahuje přibližně 24 400 hesel; představuje jeden z nejrozsáhlejších dvojjazyčných slovníkových korpusů zabývajících se výlučně frazeologismy.

Předkládaný slovník je určen nejširší veřejnosti, všem, kteří se zajímají o český a německý jazyk. Slovník si klade za cíl pomáhat především při překladu německých textů do češtiny, ale bude dobrou pomůckou i při překladu z češtiny do němčiny, neboť je opatřen rejstříkem klíčových slov z českých ekvivalentů. Stává se tak užitečnou pomůckou pro překladatele, tlumočníky, učitele, studenty, novináře, redaktory a všechny, kteří pracují s oběma jazyky, a neměl by chybět v žádné knihovně, studovně či pracovně, v žádné instituci či společnosti, kde se oba jazyky používají.

Výchozím jazykem slovníku je němčina, hesla jsou řazena abecedně podle klíčového slova v německém frazeologismu, k němu jsou přiřazeny české ekvivalenty s označením stylistických rovin a další informace, zpřesňující způsob používání příslušného frazeologismu. Autoři důsledně dbali na zasazení popisovaných výrazů do kontextu, a proto je součástí každého hesla nejméně jedna příkladová věta. Kontextuálnost zpracování byla pro použitou metodiku určující.

Autoři se snažili zachytit v co nejširší míře různé významy a varianty frazeologismů, tak jak to vyplynulo z překladu sledovaných spojení ve větách vyhledaných v počáteční fázi práce na slovníku především v německy psaném tisku a literatuře, později ve větší míře i na internetu. Nelehkým úkolem bylo určování stylistických rovin v obou jazycích, neboť i velké a spolehlivé slovníky uvádějí mnohdy rozdílné styly u stejných frazeologismů - v těchto případech jsme dávali přednost označení v DUDENu (viz Seznam použité literatury).
Pro zajištění správnosti a spolehlivosti ekvivalentů byli postupně přizváni ke spolupráci další čeští germanisté a zkušení odborníci na německo-český překlad. Správnost německé části hesel podpořili významným způsobem němečtí rodilí mluvčí ze všech německy mluvících zemí, v naprosté většině lingvisté. Frazeologie je u řady spoluautorů důležitou součástí jejich lingvistické práce.
Jednotlivá hesla byla přečtena a doplněna několika spoluautory. Intenzivní práce na slovníku trvaly sedmnáct let.

Dovolujeme si idiomaticky shrnout:

Milý uživateli, doufáme, že i pro tebe slovník přichází jako na zavolanou. Přejeme ti, aby ti slovník přirostl k srdci, aby ti díky slovníku šla práce s českými a německými texty jako po másle a měla hlavu a patu, abys prací se slovníkem dostal ještě víc chuť pronikat do tajů jazyka a neusnout tak ve svých znalostech na vavřínech. Možná budeš někdy také v sedmém nebi, když pomocí slovníku najdeš idiomatický výraz, se kterým sis už dlouho lámal hlavu, kterému jsi byl na stopě už celou věčnost a byl jsi úplně hotovej, že na něj nemůžeš přijít. Věz, že autoři prožívali tu samou radost v bledě modrém, když našli kýžený český ekvivalent - radovali se pak jak malé děti.

Přejeme ti, abys při žádné vtipné společenské konverzaci nestál jak tvrdý Y, protože budeš mít dlouhé vedení, když na Tebe budou pršet jazykové hříčky s frazeologismy. Až se budeš cítit jak přejetej parním válcem, zkus si slovník otevřít a přečíst něco šťavnatého. Doufáme, že nejsme úplně mimo, když si představujeme, že se pak třeba i zasměješ nad některými výrazy, které mají říz a šmrnc.
Doufáme také, že nebudeš muset běhat od čerta k ďáblu, abys slovník sehnal, to by bylo fakt nanic. Je ti totiž už určitě jasné, že bez slovníku nemůžeš dát ani ránu. Víš, že se slovníkem se prostě budeš mít jak pánbů ve Frankrajchu.

Praha, říjen 2009

Za autorský kolektiv Markéta Blažejová, Monika Žárská.
Legenda ke slovníku frazeologizmů
Ukázka heslové části slovníku
Ukázka rejstříku
Slovník frazeologismů získal hlavní cenu jako Slovník roku 2009 v soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů pro slovníky vyšlé v České a Slovenské republice. Slovník získal také cenu poroty..